«Ο φίλος μας το Περιβάλλον» Μια διαθεματική προσέγγιση για το περιβάλλον μέσα από τα οικολογικά προβλήματα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις

Το παρόν διαθεματικό σχέδιο εργασίας αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας κατάλληλα τη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκει με ομαδοσυνεργατικό τρόπο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Μέσα από τις μαθησιακές δραστηριότητες δίνονται στα παιδιά οι ευκαιρίες να αντιληφθούν με τον δικό τους τρόπο το πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο το περιβάλλον, να εμβαθύνουν στα κυριότερα οικολογικά προβλήματα, να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους επίλυσής τους και να γνωρίσουν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας είναι η υιοθέτηση από τους μαθητές στάσεων και συμπεριφορών θετικών προς το περιβάλλον και η διαμόρφωση σωστής οικολογικής συνείδησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 441)