Ο Εκπαιδευτικός στην Εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να προετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας, η οποία εξελίσσεται δυναμικά σε κοινωνία της γνώσης. Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για να επιτευχθεί η «σωστή» προετοιμασία των μαθητών απαιτείται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, το μαθητοκεντρικό. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν το νέο αυτό μοντέλο. Όμως, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή της συνεπάγεται ένα διαφορετικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο έχει ανάγκη από μια διαφορετικού είδους εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να περιγράψει το ρόλο και την ευθύνη του σύγχρονου εκπαιδευτικού στην κοινωνία της πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 360)