Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων Βασισμένων στον Υπολογιστή για Μαθητές με Δυσλεξία

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με τον υπολογιστή κατάλληλων για τη μάθηση παιδιών με δυσλεξία. Ειδικότερα, στα πλαίσια της έρευνας αυτής, αναπτύχθηκε πολυμεσικό μαθησιακό υλικό με τα εργαλεία Hyperstudio και Inspiration και δοκιμάστηκε με τέσσερα δυσλεξικά παιδιά ηλικίας 10 ετών. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων με πολυμέσα και εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών μπορεί να βοηθήσει δυσλεξικά παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, εάν κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές: (1) Χρήση απλών και όχι μακροσκελών οδηγιών οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται όχι μόνο γραπτώς αλλά και με ακουστικό τρόπο. (2) Παρουσίαση πληροφοριών μέσα από βίντεο και διαγράμματα για καλύτερη κατανόηση από τα παιδιά. (3) Παροχή της δυνατότητας στο παιδί να εκφράζεται με πολλαπλά μέσα (ήχοι, εικόνες, διαγράμματα, κ.α.) και, (4) Αποφυγή περιττών στοιχείων στο σχεδιασμό για να μην αποπροσανατολίζονται τα παιδιά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 563)