Ο εκπαιδευτικός και οι νέες τεχνολογίες: Κριτική θεώρηση και προβληματισμοί για το νέο ρόλο που αναλαμβάνει στην κοινωνία της πληροφορίας

Σκοπός τη παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει το ρόλο που αναλαμβάνει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός σε μία κοινωνία όπου οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Προς επίτευξη της προσπάθειας αυτής θα γίνει, αρχικά, μια αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην παιδαγωγική πράξη και θα επισημανθεί η αλλαγή που επήλθε, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής αυτής, στην όλη φιλοσοφία της μάθησης και του κλασσικού μοντέλου σχεδιασμού της διδασκαλίας. Έτσι, θα σκιαγραφηθεί ευκολότερα ο ρόλος και η σημασία του παιδαγωγού στην νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 222)