Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού

Ο διαδραστικός πίνακας φέρνει μια νέα διάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας και συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Μοιάζει με τον παραδοσιακό πίνακα, όμως διαθέτει πολλές δυνατότητες. Εκπαιδευτικός και μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν, ό,τι είναι δυνατό να κάνει ένας υπολογιστής και ένας συμβατικός πίνακας μαζί. Τα οφέλη για όλους είναι πολλά και αναμφισβήτητα. Σκοπός της προκείμενης ανακοίνωσης είναι μια συνοπτική παρουσίαση του διαδραστικού πίνακα, των πλεονεκτημάτων που προσφέρει και των αδυναμιών που παρουσιάζει, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις και αναζητήσεις και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαλόγου και γιατί όχι και στην απόφαση για ένταξη στη σχολική τάξη. Περαιτέρω, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα στον υποστηρικτικό ρόλο του διαδραστικού πίνακα στη διδακτική της γραμματικής και του συντακτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)