Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο, το οποίο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική πράξη συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε πως η άκριτη χρήση του στη σχολική τάξη συνέβαλλε στην ενδυνάμωση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, και σε αρκετές περιπτώσεις αποδυνάμωσε την συνεργατική μάθηση. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του πίνακα, τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητές και οι παιδαγωγικές του εφαρμογές και τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησής του στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζονται οι προβληματισμοί από την εκπαιδευτική χρήση του στη σχολική τάξη, όπως αυτοί προκύπτουν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)