Νοητικά μοντέλα χρήσης λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Λογιστικού Φύλλου: η περίπτωση αντιγραφής και μετακίνησης κελιών που περιέχουν είτε εμπλέκονται σε τύπους

Τα λογιστικά φύλλα αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα εγγράφεται στο πλαίσιο της μελέτης των διδακτικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία των ΗΛΦ. Ειδικότερα, σε ομάδα είκοσι σπουδαστών ΙΕΚ, μέσω γραπτών δοκιμασιών και συνεντεύξεων, γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τα ανεπαρκώς συγκροτημένα νοητικά μοντέλα τους για τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στους τύπους σε βασικές λειτουργίες ενός ΗΛΦ, όπως ενέργειες σε κελιά που περιέχουν τύπους ή εμπλέκονται σε τύπους. Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν σύγχυση μεταξύ πραγματικού περιεχομένου και περιεχομένου που φαίνεται στο κελί όσο και μεταξύ της αναφοράς του κελιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 530)