Μοτίβα και Κανονικότητες στις Μικρές Ηλικίες: σχεδίαση της διδακτικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο συγκρότησης ενός θεματικού πλαισίου μάθησης για τις κανονικότητες και τα μοτίβα στις μικρές ηλικίες. Η αναγνώριση της κανονικότητας σε δοσμένο οπτικό υλικό, καθώς και η δημιουργία ή/και η επέκταση δοσμένων μοτίβων αποτελούν σημαντική δεξιότητα της αλγεβρικής συλλογιστικής. Η σχεδίαση παιδαγωγικού υλικού που προτείνεται στο παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας η οποία στοχεύει στην διερεύνηση του δυναμικού συσχέτισης βασικών στόχων περιεχομένου όπως προδιαγράφονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και βασικών δεξιοτήτων όπως ο πειραματισμός, η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική εργασία, η εμπλοκή σε καταστάσεις προβληματισμού, η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, η διεξαγωγή συμπερασμάτων και η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)