«Μιλάς τη γλώσσα μου;» Μια συνεργασία τάξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μάθημα των ξένων γλωσσών

Η παρούσα εργασία προτείνει την εφαρμογή ενός συνθετικού πλάνου εργασίας με τη μορφή της συνεργασίας δύο τάξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μάθημα των ξένων γλωσσών. Στη δόμηση μιας τέτοιας συνεργασίας είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε τέσσερις φάσεις: Σχεδιασμός του συνθετικού πλάνου εργασίας, Διεξαγωγή του συνθετικού πλάνου εργασίας, Ολοκλήρωση και παρουσίαση του συνθετικού πλάνου εργασίας, Αξιολόγηση του συνθετικού πλάνου εργασίας. Η περιγραφή του πλάνου εργασίας ακολουθεί την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών των συνθετικών πλάνων εργασίας σε χαρακτηριστικά περιεχομένου, συνθηκών, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται συνήθεις δυσχέρειες κατά την εφαρμογή συνεργασιών τάξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 396)