Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις

Στο στρογγυλό τραπέζι θα αναπτυχθεί και συζητηθεί ένα μοντέλο μικτής μάθησης που εμπλουτίζει την παραδοσιακή εκπαίδευση με δράσεις από απόσταση στοχεύοντας στην επιμόρφωση υποψήφιων εκπαιδευτικών στην ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαστάσεις στις οποίες θα εστιάσουμε αφορούν τις σχεδιαστικές αρχές ως προς το περιεχόμενο και την οργάνωση σεναρίων επιμόρφωσης, καθώς και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων που επηρεάζουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους σε αυτά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)