Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια μελέτης των κυριότερων παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα, συγκεντρώθηκαν απαντήσεις σε ένα πλήθος ερωτημάτων, που σχετίζονται με τον τρόπο και τη μέθοδο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1719)