Μια πρόταση για την εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας της θερμικής ακτινοβολίας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πιλοτική διδασκαλία της ενότητας Θερμική Ακτινοβολία, της Β’ Γυμνασίου. Ο σχεδιασμός της έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και υλοποιείται με την συνδυασμένη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και συμβατικών. Αποτελεί δε, ένα μέρος μιας ευρύτερης εργαστηριακής διδακτικής σειράς για τα θερμικά φαινόμενα. Στον σχεδιασμό της διδασκαλίας έγινε εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσφέρει η χρήση ΤΠΕ τα οποία ενσωματώθηκαν στις διερευνητικές δραστηριότητες των μαθητών, με την καθοδήγηση που τους προσέφεραν κατάλληλα διαμορφωμένα Φύλλα Εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1518)