Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο με τη μεθοδολογία STEM

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδοσης των μαθητών Λυκείου σε θέματα προγραμματισμού Η/Υ με την αξιοποίηση της μεθόδου STEM (με χρήση του συστήματος Arduino) σε σχέση με τη χρήση της Ψευδογλώσσας καθώς και η μελέτη των διαθέσεων – στάσεων των μαθητών απέναντι στη μέθοδο STEΜ. Η διδακτική παρέμβαση που προτείνουμε περιλαμβάνει εννέα ολοκληρωμένα φύλλα εργασίας με χρήση του μικροελεγκτή Arduino και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Ardublock. Για τις ανάγκες του μαθήματος της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, το οποίο είναι γραπτώς εξεταζόμενο στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Ψευδογλώσσας, στην πρότασή μας έχουμε ενσωματώσει την Ψευδογλώσσα. Στο μάθημα επιλογής της Α’ τάξης «Εφαρμογές Υπολογιστών» μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τις αναφορές στην Ψευδογλώσσα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η μεθοδολογία STEM στη διδασκαλία του προγραμματισμού συνέβαλε στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε θετικές απόψεις για τη μεθοδολογία STEM.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)