Μια πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας βιολογίας, ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον και μαθηματικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Στην εργασία αυτή προτείνεται μια διαθεματική διδασκαλία με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Γ’ τάξη Ενιαίου Λυκείου σε τρία γνωστικά αντικείμενα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και Μαθηματικά – Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας. Η διδασκαλία απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες ενός τμήματος Θετικής και ενός Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και πραγματεύεται τα θέματα της μείωσης και της γονιμοποίησης με τη βοήθεια των δομών δεδομένων και τη συνεισφορά των πιθανοτήτων. Αρχικά, οι μαθητές με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης διδάσκονται τη μείωση και τη γονιμοποίηση, ενώ στο εργαστήριο πληροφορικής επεξηγούνται οι δομές δεδομένων. Στη συνέχεια, με τη δημιουργία φύλλου εργασίας οι μαθητές κατανέμονται σε ομάδες των δύο ατόμων (ένας από κάθε κατεύθυνση). Συνεργαζόμενοι υπολογίζουν τους πιθανούς διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμοσωμάτων και την πιθανότητα να συμβεί κάποιος από αυτούς και καλούνται να αναπτύξουν κατάλληλο αλγόριθμο για τη γονιμοποίηση. Τέλος, οι μαθητές της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στο εργαστήριο με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, υλοποιούν τον αλγόριθμο στη "ΓΛΩΣΣΑ" και παρατηρούν τους περιορισμούς των γλωσσών προγραμματισμού και του υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1772)