Μια πρόταση διαθεµατικής προσέγγισης των µέσων µεταφοράς µε χρήση πρότυπου εκπαιδευτικού λογισµικού για µαθητές Δηµοτικού

Το υπερμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέσα Μεταφοράς» αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση των μέσων μεταφοράς σύμφωνα με τις αρχές των ΔΕΠΠΣ. Αναπτύχθηκε μεθοδολογικά ως σχέδιο εργασίας (project) προκειμένου να αξιοποιηθεί στα πλαίσια καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Δημοτικό σχολείο ενώ στηρίχθηκε στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης, της πλέον δόκιμης θεωρητικής υποστήριξης μαθησιακών περιβαλλόντων με οριζόντια χρήση των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)