Μια περίπτωση μελέτης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο τριών διαφορετικών διδακτικών καταστάσεων στην άλγεβρα της Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης αυτή, που έχει ως βασικό στόχο, τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν, από τη διδασκαλία της γραμμικής συνάρτησης, στη Β/βάθμια Εκπαίδευση, με τρεις διαφορετικές διδακτικές μεθόδους, σε τρία διαφορετικά τμήματα μαθητών της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου: (α) παραδοσιακή, (β) συνεργατική μάθηση και (γ) συνεργατική μάθηση με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ενισχύουν την άποψη της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση, στη μαθηματική εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)