Μια Περιγραφή της Μεικτής Μάθησης για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών B’ Επιπέδου, Κλάδου Πληροφορικών ΠΕ19/20

Η παρούσα εργασία αφορά την επιμόρφωση B’ επιπέδου του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», με βάση το μεικτό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Εκτός από το μεικτό μοντέλο μάθησης παρουσιάζονται και ορισμένα διδακτικά χαρακτηριστικά των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της. Επίσης παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μιας ασύγχρονης και μιας σύγχρονης συνεδρίας του επιμορφωτικού προγράμματος των Πληροφορικών ΠΕ19/20, ως μια ιδιαίτερη μελέτη περίπτωσης. Οι συνεδρίες αυτές αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής περιόδου της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου με το μεικτό μοντέλο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)