Μια εφαρμογή μικτής μάθησης για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο με τη βοήθεια του moodle

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εφαρμογή μικτής μάθησης, για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο. Η υλοποίηση της διδακτικής προσέγγισης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης μάθησης moodle. Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι η μικτή μάθηση έχει μελετηθεί κυρίως στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελάχιστα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος που υποστηρίχθηκε η εφαρμογή της μικτής μάθησης από την ηλεκτρονική τάξη του σχολείου στο moodle, το διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε μέσα στην τάξη. Ακόμα, παρουσιάζεται μια πρώτη αποτίμηση, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, της εφαρμογής, εξετάζοντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την ηλεκτρονική τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)