Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την επισήμανση της δυσκολίας που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση της σύνθετης δομής επιλογής στη γλώσσα Logo και την παρουσίαση μίας πρότασης διδασκαλίας της. Η πρόταση αυτή εφαρμόστηκε στην πράξη σε τέσσερα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου ενώ σε τρία άλλα τμήματα ακολουθήθηκε η συνήθης διδασκαλία της συγκεκριμένης δομής επιλογής. Περιλαμβάνεται το αναλυτικό σχέδιο μαθήματος και το φυλλάδιο δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς και τα συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο διδακτικών προσεγγίσεων, από τα οποία προκύπτει η πιθανή συμβολή της παρούσας πρότασης στην εμπέδωση της δομής επιλογής από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)