Μια διαφορετική τεχνική αξιολόγησης μαθητών με την αξιοποίηση των μαθητικών Η/Υ και του περιβάλλοντος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελεί σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκοντας τη διακρίβωση της επίτευξης προσδιορισμένων παιδευτικών στόχων καθώς και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου. Ο κλασικός τρόπος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλητικά ενδιαφέρουσες σημερινές ανάγκες, οφείλει να εμπλουτιστεί με νέες μορφές, που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτή. Χάρη στην ευρύτατη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου, των εφαρμογών και των εργαλείων του, είναι δυνατή η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός διαφορετικού τρόπου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ώστε ο αναστοχασμός της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας να γίνεται στους μαθητές με τρόπο απλό και κατανοητό, αλλά ταυτόχρονα «μιλώντας» στη γλώσσα της ψηφιακής εποχής. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διαφορετικής τεχνικής αξιολόγησης των μαθητών μέσα από τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής μάθησης της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Π.Σ.Δ. Για το λόγο αυτό, αξιοποιήθηκε ο μαθητικός Η/Υ, που δόθηκε στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου το 2008. Στόχος ήταν να δείξει ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση ΤΠΕ μπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου, κριτική επεξεργασία της γνώσης, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)