Μέθοδος WebQuest: Η ένταξη του διαδικτύου στη σχολική διαδικασία με διαπολιτισμικές προεκτάσεις

Μια μέθοδος που στηρίζεται στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα περιορίζει τους κινδύνους που επιφέρει η ανεξέλεγκτη χρήση του στους μαθητές είναι η μέθοδος της διαδικτυακής αποστολής (WebQuest). WebQuest είναι μια ιστοσελίδα με συγκεκριμένο θέμα που αναπτύσσεται με έξι δομικά στοιχεία: Εισαγωγή, Στόχος, Διαδικασία, Πηγές, Αξιολόγηση, Συμπέρασμα. Οι μαθητές σε ομάδες διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες αποστολές αντλώντας τις πληροφορίες τους από προεπιλεγμένες πηγές του διαδικτύου. Η χρήση της μεθόδου τους βοηθά να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες στον τεχνολογικό, κοινωνικό, γνωστικό αλλά και πολυπολιτισμικό τομέα, αφενός αναπτύσσοντας το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και αφετέρου δίδοντας σημαντικό ρόλο σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 606)