Μεθοδολογία διδακτικού υλικού για τα Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδιάστηκε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιμόρφωση των ομογενών εκπαιδευτικών σε θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο σχεδιασμός των διδακτικών ενοτήτων για τη νεοελληνική λογοτεχνία βασίστηκε στην πολυσυστημική προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου, την από κοινού δηλαδή μελέτη της ελλαδικής λογοτεχνίας για ενήλικες, της παιδικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας της διασποράς. Παράλληλα, μία σειρά παιδαγωγικών παραμέτρων, όπως το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προφίλ των εκπαιδευτικών, το διδακτικό υλικό για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθόρισαν, ως ένα βαθμό, τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό του υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 393)