Μέθοδοι και Μοντέλα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Μαθητές Γυµνασίου Λυκείου και Αξιολόγησή τους

Η εργασία μας αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της εμπειρίας που αποκομίσαμε από την οργάνωση, την προετοιμασία και τη συμμετοχή μας σε μαθήματα τηλεκπαίδευσης, τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης. Τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης αφορούσαν σε παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου. Σημαντικό μέρος της έρευνας μας αποτέλεσε η επεξεργασία μέσω στατιστικών μεθόδων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές ώστε να αξιολογηθεί η διαδικασία. Έτσι μπορέσαμε να καταγράψουμε τις παραμέτρους που εγγυώνται την επιτυχία των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1233)