Μέθοδοι και Εργαλεία Αναπαράστασης Δραστηριοτήτων Συνεργατικής Μάθησης

Μια σημαντική απαίτηση παιδαγωγών και ερευνητών οι οποίοι εμπλέκονται στη σχεδίαση, την επίβλεψη, καθοδήγηση και ανάλυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν συνεργασία ομάδων μαθητών είναι η γρήγορη δημιουργία εύληπτων αναπαραστάσεων που περιγράφουν την συμπεριφορά της ομάδας. Οι αναπαραστάσεις αυτές οι οποίες μπορεί να παραχθούν από ένα υπολογιστικό εργαλείο με βάση δεδομένα συμπεριφοράς των μελών της ομάδας είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και κατά την εκ των υστέρων ανάλυσή της, μπορούν δε να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την διάγνωση της συμπεριφοράς της ομάδας την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων και της διδακτικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκαν. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα γενικό μοντέλο περιγραφής συνεργατικής συμπεριφοράς μιας ομάδας που επιλύει ένα δοσμένο πρόβλημα και στη συνέχεια προτείνονται παράμετροι οι οποίες μπορεί να αναπαρασταθούν γραφικά. Το άρθρο περιγράφει ακόμη εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση των συνεργατικών αυτών δεικτών στα πλαίσια δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)