Μεταπτυχιακές Σπουδές µε τη µέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, υποστηριζόµενες από τις Νέες Τεχνολογίες

Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης δίνοντας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα την δυνατότητα να παρέχουν σε μεγάλο φάσμα ανθρώπων Προγράμματα Σπουδών με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει και περιγράφει την αρχιτεκτονική, τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδικά για τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση που χρησιμοποιεί τις Νέες τεχνολογίες ως υποστηρικτικά συστήματα υλοποίησής του. Συστήματα του προγράμματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την επιμόρφωση από απόσταση των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (αδιόριστων και διορισμένων) που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές απομακρυσμένες από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3481)