Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των απόψεων μελλοντικών νηπιαγωγών για τη χρήση του Διαδικτύου στο νηπιαγωγείο. Αναζητείται ο τρόπος με τον οποίον οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, πως το αντιλαμβάνονται και εάν (και με ποιο τρόπο) σκοπεύουν να το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτήτριες του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με τη μορφή ερωτηματολογίου τον Μάρτιο του 2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται τις ποικίλες δυνατότητες χρήσης του Διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο, φαίνεται να νοιώθουν άνετα με τη χρήση του Υπολογιστή και του Διαδικτύου στην τάξη και προτίθενται να το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με ποικίλους τρόπους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 72)