Μελέτη του αντίκτυπου της χρήσης του περιβάλλοντος δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης κώδικα Dynalab στη μαθησιακή διαδικασία του προγραμματισμού των Η/Υ μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημοσιοποίηση μέρους των αποτελεσμάτων έρευνας που σαν σκοπό της είχε τη μελέτη του αντίκτυπου της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) κατά τη μαθησιακή διαδικασία όσον αφορά στην κατανόηση περίπλοκων εννοιών από τους μαθητές. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκε η ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού (μεταβλητή 1) στον οποίο οι μαθητές κατανοούν τη διδασκαλία πολύπλοκων εννοιών του Προγραμματισμού των Η/Υ, «με» ή «χωρίς» (μεταβλητή 2) την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, παράλληλα με το "παραδοσιακό" περιβάλλον προγραμματισμού της Borland Pascal, χρησιμοποιήθηκε το βασιζόμενο στις Τ.Π.Ε. σύστημα δυναμικής προσομοίωσης της εκτέλεσης προγραμμάτων DYNALAB. Μαθητές δύο τμημάτων (P1 και D1) της Β’ τάξης Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ενεπλάκησαν σε μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τις προς διερεύνηση έννοιες του Προγραμματισμού Η/Υ, χρησιμοποιώντας το "παραδοσιακό" περιβάλλον της Borland Pascal και του DYNALAB αντίστοιχα. Οι σχετικές τους αντιλήψεις «πριν» και «μετά» την εμπλοκή τους καταγράφηκαν και αναλύθηκαν ποιοτικά. Η ανάλυση των δεδομένων βασίσθηκε στην ταξινομία SOLO. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική βελτίωση όσον αφορά στην κατανόηση των προς διερεύνηση εννοιών με το τμήμα που υποστηρίχθηκε από τις DYNALAB να επιδεικνύει αισθητά μεγαλύτερη βελτίωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1034)