Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης

Η παρούσα εργασία μελετά τις στρατηγικές διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης που αναπτύσσουν φοιτητές στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας αναζήτησης πληροφοριών. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 105 φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που απαιτούσε την εύρεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι φοιτητές αναπτύσσουν πέντε διακριτές στρατηγικές διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανή αναζήτησης καιδιαμορφώνουν τέσσερις ομάδες προτύπων χρήσης των στρατηγικών. Επίσης προέκυψε ότι η μη επίτευξη της δραστηριότητας οφείλεται στη χρήση στρατηγικών που υπονοούν παρανοήσεις στη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης καθώς και αδυναμία χρήσης εναλλακτικής στρατηγικής στη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών
(Πλήθος ανακτήσεων: 186)