Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής έρευνας, η οποία αφορά στη διερεύνηση των αναπαραστάσεων μαθητών της Α’ τάξης Ενιαίου Λυκείου σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα, από και προς τις βασικές μονάδες του υπολογιστή κατά την υλοποίηση βασικών εργασιών (πληκτρολόγηση, αποθήκευση, επαναφορά, εκτύπωση). Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει ότι η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος δεν έχει αναπτύξει επαρκείς αναπαραστάσεις για το ρόλο και τη λειτουργία των βασικών μονάδων του υπολογιστή. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν τον τρόπο διακίνησης δεδομένων και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων του υπολογιστή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 967)