Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη της διαδικασίας σχεδίασης και εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση με βάση τους άξονες που αναφέρονται στο υλικό επιμόρφωσης Β ’ επιπέδου, σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης ενώ για τη συλλογή δεδομένων βιντεοσκοπήθηκαν οι δράσεις των μαθητών στον υπολογιστή και οι συμβατικές κατασκευές κατά την εκπαιδευτική πράξη. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας νέων αξόνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό της διδακτικής πράξης μέσω ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 80)