Μελέτη της Επίδρασης της Παιχνιδοποίησης στην Εμπλοκή στη Μαθησιακή Διαδικασία

Η εργασία παρουσιάζει μία μελέτη, της πρακτικής εφαρμογής της παιχνιδοποίησης (gamification) και της βασισμένης σε μηχανισμούς παιγνίων ηλεκτρονικής μάθησης. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης αναπτύχθηκαν δύο πανομοιότυπα ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω του Moodle LMS, ενώ ενσωματώθηκαν διακριτικά (badges) ως μηχανισμός επιβράβευσης σε μόνο ένα από αυτά. Τα μαθήματα αξιολογήθηκαν σε μια τάξη 32 φοιτητών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για περίοδο έξι εβδομάδων. Η αξιολόγηση απέδειξε ότι ο μηχανισμός παιχνιδοποίησης που εφαρμόστηκε ανέδειξε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ως πιο ελκυστικό στους φοιτητές, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία ως πιο ενδιαφέρουσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)