Μελέτη της διαδικασίας μοντελοποίησης προβλήματος σε συνεργατικό υπολογιστικό περιβάλλον

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διαδικασία μοντελοποίησης μαθηματικού προβλήματος στο συνεργατικό υπολογιστικό περιβάλλον ModellingSpace. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο με 16 μαθητές Γ’ Γυμνασίου, οι οποίοι δούλεψαν σε δυάδες, οι μισές δια ζώσης και οι μισές εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης και η ανάλυση των δεδομένων στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο που αφορά τις γνωστικές στρατηγικές μοντελοποίησης. Διαφαίνεται ότι οι δυάδες εξ αποστάσεως έδωσαν έμφαση στην ανάλυση και στη σύνθεση, ενώ οι δυάδες δια ζώσης ζήτησαν περισσότερη υποστήριξη από τον δάσκαλο και αλληλεπίδρασαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσον αφορά την αλληλουχία των σταδίων επίλυσης και στις δύο ομάδες παρουσιάζεται ως μίας κατεύθυνσης από την ανάλυση στη σύνθεση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 102)