Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στη διδακτική πράξη

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στο πλαίσιο μιας διδακτικής παρέμβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιείται το δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης" (http://logogreekworld.ning.com) και αξιοποιούνται δεδομένα από την αλληλεπίδραση των μελών του δικτύου με τα εργαλεία του δικτύου. Στο πλαίσιο της εργασίας περιγράφονται κύρια χαρακτηριστικά της διδακτικής παρέμβασης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραματικής μελέτης αξιολόγησης αυτής αναδεικνύοντας δεξιότητες, στάσεις και απόψεις των φοιτητών αναφορικά με την αξιοποίηση της Logo και των διαδικτυακών εργαλείων πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο δίκτυο. Τέλος, συζητούνται θέματα κλειδιά και τίθενται ανοικτά ερωτήματα προς μελλοντική διερεύνηση
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)