Μελέτη Μέσων Επικοινωνίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, που παρακολουθήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (email, IRC, τηλέφωνο και πρόσωπο με πρόσωπο – face-to-face – επαφές) μεταξύ τους, σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. Τα κοινωνιογράμματα που χρησιμοποιήσαμε σαν εργαλείο ανάλυσης μας αποκαλύπτουν ότι (α) ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες σ’ αυτούς εργασίες, (β) οι φοιτητές χρησιμοποίησαν σχεδόν εξολοκλήρου το τηλέφωνο και σε μικρότερο βαθμό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ενώ ορισμένοι – αλλά λίγοι – φοιτητές έκαναν χρήση των συζητήσεων στο Διαδίκτυο μέσω του IRC, (γ) το τηλέφωνο χρησιμοποιούταν πιο συχνά για επικοινωνία με όλη την τάξη, ενώ το e-mail κυρίως για την επικοινωνία των ομάδων και (δ) οι πρόσωπο με πρόσωπο επαφές μπορούμε να πούμε ότι ήταν το σημείο εκκίνησης και περαιτέρω αύξησης των αλληλεπιδράσεων στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1089)