Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την Υποστηριζόμενη από Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Μάθηση (Digital Game-Based Learning). Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται εμφανές από την έκταση της διεξαγόμενης έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εμπορικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού (“Sims 2-Open for business”) ως μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου, και ειδικότερα: α) στην κατάκτηση ειδικών διδακτικών στόχων του μαθήματος των Μαθηματικών, όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, β) στην κατάκτηση γενικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι ορίζονται με τη βοήθεια της ταξινομίας μαθησιακών στόχων του Bloom, και γ) στη διαμόρφωση περισσότερο θετικής στάσης προς το μάθημα των Μαθηματικών και τη διδασκαλία του
(Πλήθος ανακτήσεων: 397)