Μείωσε-Επαναχρησιμοποίησε-Ανακύκλωσε! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Μείωσε-Επαναχρησιμοποίησε-Ανακύκλωσε!» Μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες και παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το παρόν σενάριο έχει ως στόχο την υιοθέτηση από μέρους των μαθητών συγκεκριμένων τρόπων συμπεριφοράς και στάσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο της ανάγκης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το παρακάτω σενάριο χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την υπερμεσική εφαρμογή «Δεν το θες! Μην το πετάς!», η οποία πραγματεύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετατοπίζοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος από την ανακύκλωση, στο τρίπτυχο της δράσης «μείωση- επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση».
(Πλήθος ανακτήσεων: 28)