Μαθητικοί Όμιλοι και Εκπαιδευτική Καινοτομία. Η περίπτωση του Ομίλου Ρομποτικής του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η περίπτωση της μαθητικής καινοτομίας που εκκολάφθηκε, αναπτύχθηκε πολυμορφικά και μετεξελίχτηκε σε ευρεσιτεχνία στα πλαίσια της τετραετούς λειτουργίας ενός Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη των μαθητικών Ομίλων, τη διάχυση καλών πρακτικών, την ενίσχυση της μαθητικής έρευνας και τη διάδοση ενός νέου επιστημονικού πεδίου όπως η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην ευρύτερη κοινότητα. Οι καλές πρακτικές που καλλιεργούνται στους Ομίλους των Πρότυπων - Πειραματικών σχολείων μπορούν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)