Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή

Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν την γνώση μόνοι τους ελάχιστα βοηθούμενοι από το διδάσκοντα, μια πρακτική που τον προετοιμάζει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αξιοποίηση και ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει καλές πρακτικές και παραδείγματα για το πώς, τα wikis, το Webnode, και τα blogs μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε τάξη σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας προκειμένου να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού και να βελτιώσουν την ροή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8364)