Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή στο νηπιαγωγείο

Μέσα από κριτική θεώρηση της σχετικής βιβλιογραφίας σχεδιάσθηκε η παρούσα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο της πόλης των Ιωαννίνων και πήραν μέρος δέκα παιδιά, ηλικίας 5-6 ετών. Ερευνητικός στόχος ήταν η διεύρυνση των εμπειριών των νηπίων και η μελέτη των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που καλλιεργούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου, όταν εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή. Το παράδειγμα εφαρμογής αφορούσε την ενότητα ‘τα ζώα’. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία είχε θετική επίδραση στην ποιότητα της μάθησης των παιδιών μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε αυθεντικές, βιωματικές μαθησιακές διαδικασίες, καθώς επίσης και ότι ανέπτυξαν και καλλιέργησαν πνευματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και δεξιότητες σε γνωστικό, συναισθηματικό, και κοινωνικό επίπεδο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1213)