Μαθησιακές Δυσκολίες στις Επαναληπτικές Δοµές

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη διερεύνηση των μαθησιακών δυσκολιών στην επαναληπτική δομή «Όσο» σε επίπεδο Κατανόησης, Αξιολόγησης και Εφαρμογής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στον προσδιορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών της επαναληπτικής δομής «Όσο» σε περιπτώσεις όπως όταν παραλείπεται η εντολή ανανέωσης της τιμής της μεταβλητής ελέγχου καθώς και στον καθορισμό των χαρακτηριστικών της «Όσο» στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)