Μάθηση προγραμματισμού ΗΥ από εκκολαπτόμενους εκπαιδευτικούς με το SCRATCH

Η εκμάθηση του προγραμματισμού ΗΥ παρουσιάζει συνήθως μεγάλες δυσκολίες. Η εργασία αυτή αφορά στην εισαγωγή στον προγραμματισμό εκκολαπτόμενων εκπαιδευτικών. Η συνήθης διδακτική προσέγγιση του προγραμματισμού εξαντλείται στην παρουσίαση συντακτικών δομών της γλώσσας προγραμματισμού και την εφαρμογή αυτών σε μαθηματικοποιημένα προβλήματα. Αντίθετα οι φοιτητές της έρευνας χρησιμοποιούν το περιβάλλον Scratch για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, αφού εξοικειωθούν με αυτό με μια προσέγγιση αναδυόμενου γραμματισμού στον προγραμματισμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχετικά σύντομα οι φοιτητές μπορούν να παράγουν ενδιαφέρουσας πολυπλοκότητας και ποιότητας εφαρμογές στις οποίες επιδεικνύουν κατανόηση βασικών εννοιών του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 857)