Λογισμικό εφαρμογών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο: Γενική επισκόπηση - Παιδαγωγική αξία και χρήση

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του λογισμικού εφαρμογών που διατίθεται σήμερα για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο, η ταξινόμησή του, προκειμένου η χρήση του να είναι λειτουργική και εύχρηστη και η αποτίμησή του σε επίπεδο παιδαγωγικής αξιοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1058)