Λογισμικό αυτοματοποιημένου εντοπισμού μαθητών δημοτικού με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρμογή

Η αυτόματη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών με λογισμικό μπορεί να συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση του συστήματος αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού την ευκαιρία μιας αρχικής εξέτασης. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας έχει προηγουμένως διαπιστωθεί για την ηλικία της Α΄ Γυμνασίου με το λογισμικό εΜαΔύς. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα νέο λογισμικό, το «ΒΛΕΜΑ», κατασκευασμένο για τον εντοπισμό μαθητών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού με πιθανά μαθησιακά προβλήματα, και μια πρώτη ανάλυση της δοκιμαστικής εφαρμογής του σε συνδυασμό με συστοιχία δοκιμασιών κλινικής αξιολόγησης. Βρέθηκε ότι οι μετρήσεις του λογισμικού έχουν υψηλή συνάφεια με τις κλινικές μετρήσεις που διακρίνουν ομάδα παιδιών με δυσλεξία από το γενικό σχολικό πληθυσμό και μπορούν να εξηγήσουν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης επιμέρους κλινικών μετρήσεων. Από το ΒΛΕΜΑ λοιπόν, όπως και από το εΜαΔύς, φαίνεται ότι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπορεί να είναι έγκυρη και χρήσιμη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 565)