Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια πρόταση υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την οικοδόμηση γνώσεων και την κριτική σκέψη. Το άρθρο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των απαντήσεων φοιτητών σε ερώτημα που αφορά τη λειτουργία της κύριας μνήμης και του σκληρού δίσκου και προτείνει αρχές βελτίωσης/ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευομένων στη διαδικασία συνδυασμού των γνώσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)