Κέντρο Μαθηματικών & Τεχνολογίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΜΑΤ): Σχεδίαση και χρήση 4 τύπων φύλλων πραγματοποίησης δραστηριοτήτων με τη βοήθεια των ΤΠΕ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δομή 4 τύπων φύλλων παρουσίασης δραστηριοτήτων (φύλλα έργου) με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Cabri-Geometry II, για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών: α) Φύλλα σε περιβάλλον χαρτί μολύβι, β) Ηλεκτρονικά φύλλα, γ) Αλληλεπιδραστικές γεωμετρικές κατασκευές για επί μέρους έννοιες και δ) Αλληλεπιδραστικές γεωμετρικές κατασκευές για μια ενότητα. Κατασκευάστηκαν δραστηριότητες για τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών με τη βοήθεια του περιβάλλοντος Cabri-Geometry II Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάστηκαν με τους 4 διαφορετικούς τύπους που προαναφέρθηκαν. Για κάθε τύπο παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα και στοιχεία από τη χρήση στους στην τάξη με μαθητές στα πλαίσια της λειτουργίας του ΚΕΜΑΤ Αιτωλοακαρνανίας. Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου συζητούνται με βάση τα αποτελέσματα από τη δοκιμασία τους στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1747)