Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης

Η παρούσα εργασία αφορά στην κατασκευή ψηφιακής αφίσας από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε με θέμα την υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές εργάστηκαν σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και προσέγγισαν το θέμα μέσω διερεύνησης πληροφοριών σε φύλλα εργασίας. Η κατασκευή της ψηφιακής αφίσας προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνολικής συμμετοχής των μαθητών στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου και αποτέλεσε σύνοψη όσων είχαν διδαχθεί. Περιγράφεται το διδακτικό σενάριο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας, καθώς και οι θεωρητικές αρχές που διέπουν τις συνεργατικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν. Η εργασία, αναδεικνύει τα οφέλη της συμμετοχής των μαθητών σε ένα δομημένο συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και την παιδαγωγική αξία της κατασκευής ψηφιακής αφίσας από τους ίδιους τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)