Κατανόηση φυσικών φαινομένων με ανακαλυπτική μάθηση με τη χρήση μικροκόσμου

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 46 μαθητών, 21 από την 5η τάξη και 25 από την 5η τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της κατανόησης ενός φυσικού φαινομένου μέσω μιας προσομοίωσης, με τη χρήση της οποίας προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση. Φαινόμενα όπως αυτό της εναλλαγής ημέρας–νύχτας που είναι δύσκολο να “παρουσιαστούν” από τον δάσκαλο με άλλο τρόπο μπορούν να βρουν πρακτική παρουσίαση μέσα από τον υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις καταγράφηκαν οι ιδέες και αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της εναλλαγής της ημέρας και της νύχτας και διαπιστώθηκαν παρανοήσεις και λαθεμένες αντιλήψεις. Στη συνέχεια τα παιδιά εργάστηκαν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μελετώντας το φαινόμενο μέσω μιας απλής αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης, η οποία κατασκευάστηκε από τους ερευνητές με τη χρήση του πακέτου Microworlds Pro 1.07. Στο τέλος έγιναν νέες ερωτήσεις στα παιδιά και καταγράφηκαν και πάλι οι αντιλήψεις τους για το φαινόμενο που μελέτησαν. Από τη μελέτη της εργασίας των παιδιών και τη σύγκριση των αντιλήψεών τους για το φαινόμενο πριν και μετά τη μελέτη της προσομοίωσης καταγράφηκε μια εννοιολογική αλλαγή προς την κατεύθυνση του επιστημονικού προτύπου. Οι αρχικές ιδέες των παιδιών αναθεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και η κατανόηση του φαινομένου προσέγγισε το επιστημονικό παράδειγμα. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η προσομοίωση βοήθησε καταλυτικά στην άρση των παρανοήσεων των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2718)