«Κάνε όλη την τάξη να προσέξει…………»

Στην παρούσα παρουσίαση περιγράφεται μια διδακτική στρατηγική. Προκείμενου να δείξουμε το πώς εφαρμόζεται η στρατηγική αυτή χρησιμοποιούμε ένα μέρος της ύλης από το κεφαλαίο των οξέων της χημείας της Γ Γυμνασίου (Ο.Ε.Δ.Β ). Η στρατηγική αυτή έχει εφαρμοστεί σε μαθήματα των φυσικών επιστήμων για δυο χρόνια , τόσο στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου, εφόσον ήταν διαθέσιμο, όσο και στις σχολικές τάξεις, στον μαυροπίνακα με την κατάλληλη προσαρμογή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1175)