Καινοτομικές Όψεις Εκπαιδευτικού Λογισμικού Υποστήριξης της Διδασκαλίας Φυσικής Β΄& Γ΄ Γυμνασίου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει καινοτομικές όψεις, ως προς την οργάνωση και το περιεχόμενο του πολυμεσικού υλικού, του εκπαιδευτικού τίτλου «Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής για τα παιδιά του Γυμνασίου». Ο τίτλος αποτε- λεί τράπεζα αλληλεπιδραστικού υλικού πολυμέσων κατάλληλα επιλεγμένου και οργανωμένου για την εικονοποίηση διδακτικών ενοτήτων από τις περιοχές της Πίεσης Αερίων, της Θερμότητας, του Ηλεκτρισμού και της Πυρηνικής Φυσικής. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας πολυμεσικού υλικού, με φορέα το Π. Ι., για την υποστήριξη της διδασκαλίας σύμφωνα με τα νέα Α.Π.Σ. / Δ.Ε.Π.Π.Σ Γυμνασίου (Π.Ι., 2003).
(Πλήθος ανακτήσεων: 347)