Καυσαέρια αυτοκινήτων και καταλύτες: Μια διδακτική πρόταση βασισμένη στον Η.Υ.

Η διδακτική μας πρόταση εντάσσεται στη διδασκαλία της εκπομπής των καυσαερίων από τα αυτοκίνητα και της δράσης του καταλύτη. Τα αυτοκίνητα είναι η κύρια πηγή των ρυπογόνων ενώσεων που περιλαμβάνονται στη φωτοχημική καπνομίχλη. Από τη σχετική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι η προσφορά στους μαθητές πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και η εργασία τους με αυτές βοηθάει στην αποτελεσματική κατανόηση και μάθηση των φυσικών φαινομένων. Η οπτικοποίηση των φαινομένων μέσω της προσομοίωσης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν αφηρημένες και συμβολικές έννοιες, όπως είναι οι χημικές αντιδράσεις και η δράση του καταλύτη. Η διδακτική μας παρέμβαση χρησιμοποιεί τον Η. Υ. και το λογισμικό Modellus ως υποβοηθητικό εργαλείο για την κατανόηση της δράσης του καταλύτη σε σχέση με τα καυσαέρια που εκπέμπονται από ένα εικονικό αυτοκίνητο που τίθεται σε κίνηση στην οθόνη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4255)